Všeobecné obchodní podmínky 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb zakoupených na www.monikahem.cz, prodávající Ing. Monika Hemerová, IČO: 45740267, Vybíralova 938, 19800 Praha 9, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.monikahem.cz.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího.
Prodávající není plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, konečná cena, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“.

Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 2 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

CENA

Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen Kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky.
V případě, že by už došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

Cenu Produktu / Služby / Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formulá

Pro bezhotovostní platby lze použít bankovní převod na základě faktury.

Platba je jednorázová nebo na splátky dle charakteru konkrétní nabídky služby, produktu.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 4 dní od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Navíc prodávající umožňuje možnost si platbu rozložit. V takovém případě bude postupováno podle konkrétního kalendáře, který je uveden v objednávkovém formuláři. I tato objednávka je však objednávkou zavazující k zaplacení všech plateb. 

DODACÍ PODMÍNKY

Jakmile obdržím Objednávku, potvrdím vám její přijetí prostřednictvím e-mailu. Doručením tohoto potvrzení je mezi námi uzavřena Smlouva, na základě které se zavazujete za Produkt, Službu zaplatit. Společně s potvrzením Objednávky vám kontaktuji a zasílám podklady k následné spolupráci. Současně zašlu také tyto Podmínky na trvalém nosiči dat.

Plnění objednávky Produkt / Služba je na základě výberu formy a obsahu spolupráce, 

V Objednávce Zboží /Služby musíte uvádět pravdivé, aktuální a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé, neaktuální či neúplné informace, neodpovídám za případnou škodu tím způsobenou.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (konzultace, skupinový kurz, retreat)

Obecně platí, že Spotřebitelé mají možnost odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření na internetu nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku na dálku, a to i bez udání důvodu.

Jako Spotřebitelé můžete odstoupit od Smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči mně (např. e-mailem). 

V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vám zruším účast na akci/kurzu/pobytu a vrátím vám zaplacenou Cenu do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili, a to stejným způsobem, jakým jsem ji od vás původně přijala. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny.

Storno podmínky při odstoupení od smlouvy se řídí storno podmínkami, které jsou na Webu upraveny individuálně pro každou akci nebo kurz.

Podnikatelé právo na odstoupení od Smlouvy nemají vůbec.

Kdy nemáte možnost odstoupit od Smlouvy?

Existuje výjimka, kdy možnost odstoupení od Smlouvy nemáte, a to v případě, že jste souhlasili s poskytnutím Služby dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy – tedy pokud se akce/kurz konaly ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy není při Objednání individuálního plánu stravování Metabolic Balance, jelikož je produktem firmy Metabolic Balance GmbH & Co., kde jsou nedílnou součástí také individuální konzultace v poradně v Praze nebo Poděbradech nebo online, dle vámi zvoleného balíčku služeb a délky trvání spolupráce.
V případě, že termíny konzultací nevyužijete nebo se do programu vůbec nezapojíte, zaplacená Cena se nevrací.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Součástí jednotlivých programů jsou také přístupové údaje k podpůrným online produktům na příslušnou URL adresu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

V rámci členství v online programu zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v objednávce.

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

Upozorňuji, že Službu nemůžete reklamovat jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Vstupem do programu nebo absolvování konzultace rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka Monika Hemerová za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Tímto se zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autorka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Autorka kurzů Monika Hemerová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu.

Po celou dobu trvání programu / kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na blog@monikahem.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.monikahem.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.monikahem.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.